In engineeringenerçilik plastmassa derejeli neýlon 66 rezin 2500

In engineeringenerçilik plastmassa derejeli neýlon 66 rezin 2500

Gysga düşündiriş:

Çalt jikme-jiklikler Model belgisi: Şenmamid®2500; EPR27

Gelip çykan ýeri: ŞanHaý, Hytaý

Aýratynlyklary: Açyk orta ýapyşykly önüm

Programma: sanjym galyplarynda ýa-da üýtgedilende ..

Bahasy: Sanjym derejesi ; Umumy programma

Görnüşi: 100% Wirgin materialy

Şahadatnama: ISO9001: 2015..ROHS

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

In engineeringenerçilik plastmassa derejeli neýlon 66 rezin, Näme etmeli bolsaňyz, şoňa eýerýäris. Harytlarymyzyň size birinji synp hilini getirjekdigine ynanýarys. Indi bolsa dünýäniň dürli künjeginden siziň bilen hyzmatdaş dostlugy ösdürmäge tüýs ýürekden umyt edýäris.Özara peýdalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin bilelikde elleşeliň!

dfre

Fiziki görnüş we ammar

Önümler gury görnüşde, adatça silindr görnüşli bölejikler bilen üpjün edilýär, ulanylyş aňsatlygy üçin çyglylyga garşy torbalarda gaplanýar.Gaplamagyň standarty 25 kg paketdir we şertnama laýyklykda beýleki gaplamalar hem üpjün edilip bilner.Packhli paketleri möhürlemeli we gaýtadan işlemezden öň açmaly.Gury materialyň howadan çyglylygyny siňdirmezligi üçin önümler gury otagda saklanmalydyr.Käbir materiallary çykarsaňyz, bukjany seresaplylyk bilen möhürlemeli.Önümleri döwülmedik haltalarda saklap bolýar.Tejribäniň görkezişi ýaly, materiallar köp mukdarda baklarda saklanýar we suwuň siňdirilmegi gaýtadan işlemäge ýaramaz täsir etmeýär.Sowuk şkafda saklanýan materiallar, kondensasiýa bilen bölejiklerden gaça durmak üçin otag temperaturasynyň deňagramlylygyna ýetmeli.

Howpsuzlyk

Önüm maslahat berilýän şertlerde gaýtadan işlenilse, eremek durnukly we zyýanly maddalar we gazlar ýokary molekulýar agram polimeriniň zaýalanmagy bilen öndürilmez.Beýleki termoplastiki polimerler ýaly önümler aşa ýylylyk ýa-da ýanmak ýaly aşa ýylylyk energiýasy berlende peselýär.MSDS arkaly jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz.

Bellikler

Bu maglumatlar kompaniýanyň häzirki bilimlerine we tejribesine esaslanýar.Önümlerimiziň ulanylmagyna we gaýtadan işlenmegine täsir edip biljek köp faktor bar, kompaniýa ulanyjylaryň synag synaglaryny geçirmeginiň zerurlygyny aradan aýyrmaýar.Şeýle hem bu maglumatlar belli bir programmalaryň laýyklygyny ýa-da käbir çykyşlaryň ygtybarlylygyny kepillendirmeýär.Islendik düşündiriş, çyzgylar, fotosuratlar, maglumatlar, ululyklar, agramlar we ş.m. duýduryşsyz üýtgäp biler, ýöne ylalaşylan şertnamalary öz içine almaýar.Önümlerimiziň ulanyjylary eýeçiligiň we bar bolan kanunlaryň we düzgünleriň berjaý edilmegini üpjün etmeli.Önümiň ygtybarlylygy üçin bize ýa-da satuwymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň