2021 Hytaýda durnukly plastmassa sergisi

2021-nji ýylyň 3-5-nji noýabry aralygynda Nanjing halkara sergi merkezinde “2021 Hytaý durnukly plastmassa sergisi”

2021-nji ýyl, 14-nji bäş ýyllyk meýilnamanyň birinji ýyly.Täze ösüş düşünjesini düýpli durmuşa geçirmek maksady bilen, plastmassanyň ýaşyl, daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamakdaky artykmaçlyklaryny görkezmek, degişli ministrlikleriň we komissiýalaryň plastmassa hapalanmagyna garşy göreşi mundan beýläk-de güýçlendirmek, täze önümleri we tehnologiýalary işjeňleşdirmek üçin birnäçe syýasaty durmuşa geçiriň. gaýtadan işlenip bilinýän, gaýtadan ulanylýan we zaýalanýan, ýaşyl, az uglerodly, energiýany tygşytlaýan we daşky gurşawy goramagy goldaýan we Hytaýyň plastmassa gaýtadan işleýän senagaty birleşiginiň 3-nji noýabrdan Nanjing halkara sergi merkezinde “2021 China Plastics durnukly ösüş sergisini” geçirer. 5, 2021.
“Greenaşyl, daşky gurşawy goramak, ekologiýa we plastmassanyň durnukly ösüşi” mowzugy bilen 2021-nji ýylda Hytaý plastmassasynyň durnukly ösüş sergisi 12000 inedördül metr meýdany görkezýär.Greenaşyl we daşky gurşawy goramak boýunça täze materiallar we goşundylar, zaýalanýan materiallar, plastmassa önümleri, plastmassa energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak enjamlary we gaýtadan işleýän enjamlar, ekologiki gözleg we ösüş üstünlikleri we durnukly ösüş üstünlikleri görkeziler.Şeýle hem “Üçünji Hytaý plastmassa senagaty zynjyry sammiti forumy” sergisinde geçiriler , Näme edýärsiňiz “31-nji Aziýa plastmassa forumy” mowzuk hökmünde “durnukly ösüş” bilen bir hatarda birnäçe professional forum, sammit, seminar gurady. , täze önüm çykarylyşy we gaýtadan işlemek we zaýalanýan materiallar ýaly durnukly ösüş bilen baglanyşykly beýleki işler.

img


Iş wagty: 28-2021-nji aprel