Epidemiýa ýagdaýynyň plastmassa pudagyna edýän täsiriniň derňewi

Epidemiýa ýagdaýynyň plastmassa pudagyna edýän täsiriniň derňewi

2020-nji ýylda Ksinguan epidemiýasy başlanaly bäri, adamlaryň saglygyna, ykdysadyýetine we jemgyýetine täsir edýär.Hususan-da, epidemiýa daşary söwda isleginiň sargytlaryny azaltdy, önümçilik kuwwatyny peseltdi, işgärleriň girişine, serhetaşa logistika, gözleg we karantine gözegçilik derejesini ýokarlandyrdy we çig nebit bazaryndaky uly üýtgemeler we güýçli sarsgynlar ýaly faktorlar bilen utgaşdy. Maliýe bazary, global senagat zynjyry, üpjünçilik zynjyry we maýa zynjyry agyr kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.
Täze epidemiýa ýagdaýynyň dünýäde ýaýramagy önümçilige, üpjünçilige we marketinge, eksporta we plastik senagat kärhanalarynyň dürli derejelerine täsir etdi.Plastmassa pudagy täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin plastik senagaty
CGK Merkezi komitetiniň ýolbaşçylygynda agyr tagallalar bilen tutuş ýurduň ilaty epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamakda uly strategiki üstünlikleri gazandy we epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik, ykdysady we jemgyýetçilik ösüşi boýunça oňyn netijelere ýetdi.Epidemiýa döwründe Hytaý Plastmassa Assosiasiýasy partiýanyň merkezi komitetiniň karar bermegini we ýerleşdirilmegini berk ýerine ýetirdi we borçlaryny we borçlaryny işjeň ýerine ýetirdi.Ilkinji gezek epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin öňdebaryjy topary döretdi, Wuhan haýyr-sahawat birleşigi we Pekin haýyr-sahawat federasiýasy bilen işjeň utgaşdy we aragatnaşyk saklady, kärhanalara haýyr-sahawat üçin kanal açdy we senagat kärhanalaryny işjeň haýyr-sahawat üçin mobilizledi.Plastik senagat kärhanalary, ähli derejedäki degişli milli bölümleriň we hökümetleriň öňüni almak we gözegçilik etmek baradaky çagyryşa işjeň jogap berýärler, Huoşen dagynda, Leýşen dagynda we Wuhanyň beýleki ýerlerinde lukmançylyk desgalarynyň gurluşygyna kömek edýärler, materiallary bagyşlaýarlar, önümçiligi işjeň guraýarlar. epidemiýanyň öňüni alyş materiallary we epidemiýanyň öňüni alyş materiallary üçin çig we kömekçi materiallar.Doly däl statistika görä, plastmassa pudagyndaky kärhanalar 50 million ýuandan gowrak goşant goşdy, dürli materiallardan 60 million ýuandan gowrak goşant goşdy.Şol bir wagtyň özünde, önümçilik kärhanalaryna önümçilik kuwwatyna gaýdyp gelmek, gyssagly materiallaryň öndürilmegini we üpjün edilmegini üpjün etmek we epidemiýa sebäpli ýitgileri azaltmaga çalyşmak üçin senagat kärhanalaryny işjeň guramalydyrys.

Hytaý plastmassa gaýtadan işleýän senagat birleşigi, epidemiýa garşy göreşmek üçin zerur bolan her dürli materiallary öndürmek we üpjün etmek üçin kärhanalary işjeň gurady.Lukmançylyk ellikleri, infuzion haltalar, infuziýa toplumlary, lukmançylyk äýnegi, lukmançylyk asty filmi we beýleki lukmançylyk plastmassa materiallary we önümleri, şeýle hem dürli plastmassa turbalar, gapylar we penjireler, tabaklar, deňizden goraýan membrana, suw geçirmeýän membrana we beýleki möhüm materiallar lukmançylyk gurluşygy, sterilizasiýa önümlerini öz içine alýan plastik çelekler we çüýşeler, derman, iýmit gaplaýyş çüýşeleri, filmler we sumkalar ýaly epidemiýa garşy materiallar üçin gaplaýyş materiallary, oba hojalygynyň bahar ekmek üçin oba hojalygy filmi we plastmassa önümleri, dokalan haltalar we beýleki zerur plastmassa önümleri Durmuş, epidemiýa ýagdaýynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmekde jemgyýetçilik durmuşynyň kadaly işlemegini kepillendiriň we “Gök önüm sebedi” we “tüwi halta” taslamalary möhüm rol oýnady.Plastmassa pudagynda kärhanalaryň jogapkärçiligini we çyn ýürekden wepalylygyny görkezýär.

2 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde esasy ykdysady görkezijileriň tamamlanmagy
2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan mart aýyna çenli Hytaýda plastmassa önümleriniň önümçiliginiň umumy mukdary 15,1465 million tonna, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 22,91 göterim azaldy we ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 26,43 göterim pesdi;16226 kärhananyň kesgitlenen girdejisi 334,934 milliard ýuana, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 21.03% peseldi we ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 29,91% pes boldy;Geçen ýyl 19.38% azalmak bilen 14,545 milliard ýuana deň boldy we ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende pes boldy, plastmassa önümleriniň umumy eksport gymmaty 9,46 pese gaçyp, 14,458 milliard ABŞ dollary boldy. ýyl bilen deňeşdirilende, ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 17.04% pesdi.

taslama

2019-njy ýylda 1-3 zynjyr

2020-nji ýylda 1-3 zynjyr

Bu aýyň meýilnamasy Çykyş (10000 tonna)

halkanyň giňliginiň%:

Bu aýyň meýilnamasy Çykyş (10000 tonna)

halkanyň giňliginiň%:

Jemi plastmassa önümleri

bir müň dört ýüz nokat dört bäş

üç nokat bäş

bir müň bäş ýüz on dört nokat alty bäş

-22.91

Köpük plastmassa

altmyş bäş nokat nol alty

bäş nokat bäş dokuz

kyrk üç nokat bir nol

-37.43

Sintetiki deri

ýetmiş bäş nokat üç alty

bir nokat nol alty

elli nokat bäş

-31.95

Beýleki plastmassalar

sekiz ýüz kyrk üç nokat alty sekiz

bir nokat ýedi iki

dokuz ýüz togsan sekiz nokat iki dokuz

-25.47

Gündelik plastmassa

bir ýüz on bäş nokat alty sekiz

iki

bir ýüz ýigrimi iki nokat sekiz bir

-12.96

Plastiki film önümleri

jemi

üç ýüz nokat alty ýedi

dokuz nokat sekiz üç

üç ýüz nokat üç nol

-12.11

Olaryň arasynda oba hojalygy üçin film

ýigrimi alty nokat nol dört

-6.81

ýigrimi nokat

-9.29

Januaryanwar aýyndan 2020-nji ýylyň mart aýyna çenli, ýanwar aýy bilen deňeşdirilende, plastmassa jemleýiş hasyly Girdejiniň, netijeliligiň we jemlenen eksportyň azalmagy azaldy.

1 Hytaýda plastmassa önümleriniň umumy önümçiligi

taslama

2020anwar 2020 - 2 zynjyr

2020-nji ýylda 1-3 zynjyr

Fewral aýyndaky çykyş (10000 tonna)

halkanyň giňliginiň%:

3 zynjyr

(10000 tonna)

Bu aýyň meýilnamasy Çykyş (10000 tonna)

halkanyň giňliginiň%:

Jemi plastmassa önümleri

ýedi ýüz segsen sekiz.otuz bäş

- ýigrimi bäş.elli bäş

ýedi ýüz segsen dört.kyrk dokuz

bir müň bäş ýüz on dört nokat alty bäş

-22.91

Köpük plastmassa

ýigrimi bäş.altmyş dokuz

- otuz iki.kyrk sekiz

on sekizkyrk dört

kyrk üç nokat bir nol

-37.43

Sintetiki deri

ýigrimi ýedi .ýetmiş bäş

- kyrk bir.ýetmiş bäş

ýigrimi dört.altmyş dört

elli nokat bäş

-31.95

Beýleki plastmassalar

dört ýüz segsen bäş.otuz bäş

- ýigrimi alty .togsan alty

bäş ýüz elli bäş.04

dokuz ýüz togsan sekiz nokat iki dokuz

-25.47

Gündelik plastmassa

ýetmiş.08

- ýigrimi alty .elli dört

elli bäş .elli bäş

bir ýüz ýigrimi iki nokat sekiz bir

-12.96

Plastiki film önümleri

jemi

bir ýüz ýetmiş dokuz.kyrk dokuz

- on bäş.togsan ýedi

bir ýüz otuz.segsen üç

üç ýüz nokat üç nol

-12.11

Olaryň arasynda oba hojalygy üçin film

on bir.altmyş

- on dokuz.on dokuz

dokuz.kyrk dokuz

ýigrimi nokat

-9.29

2 Esasy iş girdejisiniň tamamlanmagy

Görkezijiniň ady

2020anwar 2020 - 2 zynjyr

2020-nji ýylda 1-3 zynjyr

Gysgaça mazmun bilen gysgaça tanyşlyk

telekeçilik girdejisi

Yearylyň jemleýji ýyly (%)

Gysgaça mazmun bilen gysgaça tanyşlyk

telekeçilik girdejisi

Yearylyň jemleýji ýyly (%)

Jemleýji
(100 million ýuan)

Jemleýji
(100 million ýuan)

Önümler

on alty müň iki ýüz on dört

bir müň sekiz ýüz otuz dokuz.altmyş üç

- ýigrimi alty .on üç

on alty müň iki ýüz ýigrimi alty

üç müň üç ýüz kyrk dokuz.otuz dört

- ýigrimi bir.03

Plastmassa film öndürmek

iki müň otuz bir

iki ýüz ýetmiş bir.ýigrimi üç

- ýigrimi bäş.kyrk dokuz

iki müň otuz üç

bäş ýüz on.altmyş iki

-18.28

Plastmassa plastinka, turba we profil öndürmek

iki müň sekiz ýüz ýetmiş dokuz

üç ýüz ýigrimi ýedi.otuz bir

- ýigrimi dokuz .kyrk iki

iki müň sekiz ýüz ýetmiş iki

alty ýüz on dokuz.ýetmiş üç

- ýigrimi üç.togsan iki

Plastmassa sim, ýüp we dokalan mata öndürmek

bir müň bäş ýüz altmyş sekiz

bir ýüz altmyş bir.elli sekiz

- ýigrimi dört.togsan ýedi

bir müň bäş ýüz altmyş alty

iki ýüz togsan bäş.ýetmiş ýedi

- on sekiz.on dokuz

Köpük plastmassa önümçiligi

sekiz ýüz segsen iki

ýetmiş.kyrk dokuz

- ýigrimi alty .elli bäş

sekiz ýüz segsen üç

bir ýüz ýigrimi iki.togsan dokuz

- ýigrimi bäş.otuz dokuz

Plastmassa emeli deri we sintetiki deri öndürmek

dört ýüz ýigrimi alty

ýetmiş dokuz.on dokuz

- otuz dört.elli sekiz

dört ýüz ýigrimi sekiz

bir ýüz elli üç.togsan üç

- ýigrimi bäş.togsan alty

Plastiki gaplaýyş gutularyny we gaplary öndürmek

bir müň alty ýüz sekiz

bir ýüz ýetmiş üç.on dört

- ýigrimi üç.otuz üç

bir müň alty ýüz on iki

iki ýüz togsan bäş.togsan

- ýigrimi.kyrk üç

Her gün plastmassa önümlerini öndürmek

bir müň ýedi ýüz ýetmiş üç

bir ýüz ýetmiş alty nokat bir nol

-28,75

bir müň ýedi ýüz ýetmiş dört

üç ýüz on iki nokat alty iki

-21.63

Emeli çerkez öndürmek

togsan sekiz

on nokat ýedi iki

-23.73

togsan sekiz

on sekiz nokat alty üç

-23.50

Plastmassa böleklerini we beýleki plastmassa önümlerini öndürmek

dört müň dokuz ýüz kyrk dokuz

bäş ýüz altmyş dokuz sekiz alty

-23.32

dört müň dokuz ýüz altmyş

bir müň on dokuz, dört nokat

-19.89

1 2. Gyzyklanmalar we çykdajylar

Görkezijiniň ady

2020anwar 2020 - 2 zynjyr

2020-nji ýylda 1-3 zynjyr

Gysgaça mazmun bilen gysgaça tanyşlyk

Jemi girdeji

Gysgaça mazmun bilen gysgaça tanyşlyk

Jemi girdeji

Jemleýji
(100 million ýuan)

Yearylyň jemleýji ýyly (%)

Jemleýji
(100 million ýuan)

Yearylyň jemleýji ýyly (%)

Jemi plastmassa önümleri

on alty müň iki ýüz on dört

elli alty nokat dört nol

-41.50

on bäş müň dört ýüz ýigrimi iki

bir müň dört ýüz elli dört nokat bäş nol

-19.38

Plastmassa film öndürmek

iki müň otuz bir

sekiz nokat dört üç

-18.99

bir müň sekiz ýüz togsan alty

iki ýüz on sekiz sekiz sekiz nokat

nol nokat dokuz üç

Plastmassa plastinka, turba we profil öndürmek

iki müň sekiz ýüz ýetmiş dokuz

dokuz nokat bäş nol

-51.73

iki müň ýedi ýüz elli dört

üç ýüz altmyş iki nokat nol alty

-12,78

Plastmassa sim, ýüp we dokalan mata öndürmek

bir müň bäş ýüz altmyş sekiz

alty nokat dokuz iki

-22.65

bir müň bäş ýüz segsen alty

bir ýüz ýigrimi nokat bäş iki

-18.28

Köpük plastmassa önümçiligi

sekiz ýüz segsen iki

iki nokat dört

-21.01

sekiz ýüz elli alty

kyrk iki nokat dokuz iki

-32.09

Plastmassa emeli deri we sintetiki deri öndürmek

dört ýüz ýigrimi alty

bir nokat nol alty

-66.42

dört ýüz kyrk

otuz dört nokat sekiz bir

-44.56

Plastiki gaplaýyş gutularyny we gaplary öndürmek

bir müň alty ýüz sekiz

alty nokat üç sekiz

-42.66

bir müň bäş ýüz segsen bir

bir ýüz otuz alty nokat iki üç

-26.06

Her gün plastmassa önümlerini öndürmek

bir müň ýedi ýüz ýetmiş üç

bäş nokat sekiz üç

-45.70

müň alty ýüz segsen bir

bir ýüz ýigrimi bir nokat ýedi alty

-32.14

Emeli çerkez öndürmek

togsan sekiz

üç nokat

-48.84

togsan dört

dört nokat sekiz iki

-46.54

Plastmassa böleklerini we beýleki plastmassa önümlerini öndürmek

dört müň dokuz ýüz kyrk dokuz

on bäş nokat bäş bäş

-45.76

dört müň bäş ýüz otuz dört

dört ýüz on iki nokat dört dokuz

-21.59

3 çykyş Tamamlamak ýagdaýy

Önümde

2020anwar 2020 - 2 zynjyr

2020-nji ýylda 1-3 zynjyr

Eksportyň mukdary (100 million ABŞ dollary)

Eksportyň mukdary (100 million ABŞ dollary)

1-2 goýum mukdary

Growthylyň ösüşi

3 zynjyr

Januaryanwar-mart aýlarynda jemlenen mukdar

Growthylyň ösüşi%

plastmassa

segsen alty nokat nol sekiz

-16.41

elli sekiz nokat

bir ýüz kyrk dört nokat bäş sekiz

-9.46

1. Plastiki monofilament, çyzyk, profil we profil

alty alty nol nokat

-16.81

dört ýedi nol nokat

bir nokat üç

-9.71

2. Gözegçilik ulgamy

üç nokat

-18.85

iki nokat sekiz

bäş nokat üç sekiz

-10.19

3. Plastmassa list, list, film, folga, zolak we zolak

on bäş nokat

-9.33

on iki nokat bäş

ýigrimi sekiz nokat nol iki

alty nokat

4. Writeaz, ýaz ýa-da ýaz

iki nokat sekiz ýedi

-15.48

bir nokat sekiz sekiz

dört nokat ýedi bäş

-7.92

5. Plastiki gaplama gutulary, gaplar we esbaplar

on nokat dokuz dört

-18.85

sekiz nokat dört alty

on dokuzynjy nokat

-9.10

6. Plastiki bölekler

nol nokat dokuz sekiz

-10.82

ýedi nol nokat

bir nokat ýedi iki

-2.40

7. Täze önümleri ulanmak

dokuz nokat sekiz sekiz

-8.00

bäş nokat sekiz ýedi

on bäş nokat ýedi bäş

-5.64

(1) Plastmassa diwar we pol örtükleri

ýedi nokat alty sekiz

-3.92

dört nokat

on bir nokat dokuz ýedi

-3.00

(2) Plastiki gapylar, penjireler, ýapyklar we şuňa meňzeşler

ýedi alty nol nokat

-25.29

nol nokat bäş

üç nokat

-20.46

(3) Beýleki öndürijiler

dört nokat

-16.59

bir nokat dört nokat

iki nokat dört sekiz

-8.74

8. Gündelik plastmassa önümleri

on sekizinji nokat

-22.00

on bir nokat

otuz bir nokat dört bir

-16.39

(1) Plastiki gap-gaçlar we aşhana gap-gaçlary

ýedi nokat dokuz

-18.87

dört nokat bir dört

on bir nokat üç üç

-13.63

(2) Plastiki sanitariýa enjamlary.Arassaçylyk enjamlary we enjamlar

bäş nokat

-24.84

üç nokat alty dört

sekiz nokat ýedi bäş

-15.49

(3) Plastiki ofis ýa-da okuw esbaplary

bir nokat sekiz

-29.99

nol nokat ýedi iki

dokuz nokat

-25.59

(4) Beýleki gündelik plastmassa önümleri

alty nokat üç iki

-21.37

üç nokat

dokuz nokat dört üç

-18.32

9. Beýleki plastmassa önümleri

ýigrimi iki nokat iki alty

-17,74

on dört nokat ýedi ýedi

otuz ýedi nokat nol üç

-12.00


Iş wagty: 28-2021-nji aprel