Rag Bolt syn

Rag Bolt syn

Gysga düşündiriş:

“Starfin Australia” Awstraliýa bir topar nurbat üýşmeleňini we içgysgynç deşik polýusynyň düýbüni tutýar we paýlaýar.
“Starfin Patent” dizaýny, yşyklandyryjy sütünler, svetofor we elektrik geçiriji polýuslar ýaly gapdaldan ýüklenen, kritiki däl gurluşlar üçin ýörite işlenip düzüldi.
Deşikli içgysgynç deşikleri we polatdan ýasalan gaplary ulanmagyň adaty usuly, howa sebäpli betonyň bejergisi we betonyň we topragyň zaýalanmagyny ýok etmezlik bilen baglanyşykly bolup biler.
“Fin Fin” ulgamy gurlup, birnäçe minutyň içinde ulanylmaga taýýar bolup biler.Raýat potratçylary ulgamyň diňe bir gurluşyk usullaryny tertipleşdirmäge ukyply bolman, eýsem umumy çykdajylary ep-esli azaldyp biljekdigini taparlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Rag Bolt Keýjiň ekwiwalentleri
Burawly “Star Fin” ulgamy içgysgynç beton we kapas gurnamalaryndan ep-esli artykmaçlyga eýe.
Bu artykmaçlyklaryň käbiri şu ýerde sanalandyr, ýöne “Star Fin” -iň has amatly warianty bolan käbir geotehniki ýagdaýlar bar.
Bu ýagdaýlar üçin, beton içgysgynç çözgüt üçin öňünden öndürilen galvanizli kapasany hödürleýäris.
Bu kapasalar “Star Fin” seriýasyna gabat gelýän ýükler bilen bezelendir.

STARFINSERIES PCDmm MASSkg KAGELENGTH “L” mm MIN PILE / HOLE DIA “D” mm NOOK.BAR APPROX.CAGE DIA “CD” mm GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI “CC” mm DIA.BAR / ÜÇÜNJI SIZE “B” mm ULSBASEBMKNm ULSSHEARKN “PD” PILANYIN MIN GÖRNÜŞI mm
RB1 210 11.7 1200 400 3 250 75 20 12 3.5 1050
RB2B 350 19.5 1500 500 4 390 55 20 17 4 1350
RB3B 350 31.4 1800 500 4 394 53 24 32 6 1650-nji ýyl
RB4A 350 51.8 1800 500 4 400 50 30 39 7 1650-nji ýyl
RB5A 500 89.9 2400 750 4 556 97 36 70 10 2250
 • Görkezilen “Pile Dia Min”, agressiw däl täsir ediş şertleri we üýşmeleň dizaýn ýükleri üçin iň az 50 mm beton örtügi göz öňünde tutýar.Beýleki geotehniki, dizaýn we gurnama meseleleri zerur örtüge täsir edip we artdyryp biler.
 • Beton ýerleşdirmek azyndan 32 Mpa bolmaly.Placerleşdirilende, kapasany el bilen silkitmeli ýa-da kapasanyň bölekleriniň töwereginde beton akymyny üpjün etmek üçin çäkli titremäni ulanmaly.Artykmaç yrgyldy bölünmegine sebäp bolup biler
  jemi.
 • Dizaýn ýükleri birleşýän toprak üçin Cu = 50 esaslanýar.Her bir ýeri geotehniki inerener tarapyndan laýyklyk üçin barlamaly.
 • Çäge gurşawy üçin “Starfin” önümi has oňat çözgütdir, ýöne içgysgynç üýşmeleň kapasanyň dizaýny zerur bolsa, ULS ýükleriniň degişli derejesini peseltmek üçin orta dykyz çäge binýady iň az bolmalydyr.
 • Bu çyzgydaky toprak gurluşy boýunça gollanma tablisasy geotehniki hasabatyň dizaýn talaplaryny ýa-da degişli hünärli inereneriň ýerini tutmak däl.
 • Köp polýus amaly meýdanlar üçin DCP synag enjamlary birneme arzan we saýtyň belli bir geotehniki hasabaty bilen toprak görnüşlerini barlamak usuly hökmünde ulanmak ýönekeý.
 • Bu üýşmeleň dizaýnlaryň her biri üçin ýükler SFL / Piletech Starfin ýüklerinden ekwiwalent hökmünde alyndy.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň