Aýna süýümli güýçlendirilen neýlon 1360L güýçlendirilen neýlon

Aýna süýümli güýçlendirilen neýlon 1360L güýçlendirilen neýlon

Gysga düşündiriş:

Söwda atlary: Şenmamid®1360L

Önümiň esasy ulanylyşy: Elektrik guraly abadanlaşdyryş maşynlary we ş.m.

★ Wekilçilik derejesi: 1360L, 1370Z


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň ýokary hilli önümler we ýokary derejeli hyzmat bilen alyjylarymyza goldaw berýäris.Bu pudakda hünärmen öndüriji bolmak bilen, öndürmekde we dolandyrmakda baý tejribe topladyk.Hytaý poliamid 6 üýtgedilen materiallar 30% 25% 10% aýna süýümli berkidilen alawy öçüriji derejeli PA6 Elektrik we elektroniki komponentler Plastiki çig mal, biz birnäçe dünýä belli söwda markalary üçin OEM önümçilik bölümi bolduk.Has köp gepleşik we hyzmatdaşlyk üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

erg

sdfs

Sorag-jogap

S: E-poçta salgyňyz näme?

J: "Bize ýüz tutuň" sebitinde gözleg iberiň.Şondan soň alyp bileris.

S: ippingük daşamagyň bahasy näçe?

J: Bu hakykatdanam sargyt göwrümiňize bagly.Eltip bermek bahasyny kesgitlemek üçin sargyt mukdaryňyzy tassyklaň.

S: Sargydymy iberýändigiňizi nädip bilerin?

J: Gözegçilik belgisi (DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS we ş.m.) ýa-da Deňiz arkaly Air Waybill ýa-da B / L harytlaryňyz iberilen badyna size iberiler, biz hem eltip bereris we sizi saklarys habar berilýär. Hyzmat hödürlenenden soň peýdaly - Satýan zatlaryňyzy goldaýarys.

S: Nusga wagtyňyz näçe? Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Mysal üçin 3 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 30-35 gün. Bu mukdaryna bagly.

S: Haýsy tölegi kabul edýär?

J: Adatça T / T-ni kabul edýäris.Şeýle hem L / C-ni kabul edýäris.

S: Öz iberiş agentimizi ulanyp bilerismi?

J: Hawa, edip bilersiňiz. Biz köp ekspeditor bilen hyzmatdaşlyk etdik. Gerek bolsa, size käbir ekspeditorlary maslahat berip bileris we bahalary we hyzmaty deňeşdirip bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň