Üýtgedilen GF güýçlendirilen Nylon66 2530L

Üýtgedilen GF güýçlendirilen Nylon66 2530L

Gysga düşündiriş:

Çalt Jikme-jiklikler

Model belgisi: Şenmamid®2530L

Reňk: Düzeltmek (Gara, tebigat)

Programma: Mehaniki komponentlerde galkan, fanat, awtoulagyň sowadyjy suw gutusy, dişli, rulon we maşyn gurallary üçin enjamlar

Baha: sanjym synpy ;

Şekil: Pelltes

Görnüşi: 100% Wirgin materialy

Şahadatnama: ISO9001: 20015..ROHS

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elmydama size iň ynsaply müşderi üpjün edijisiniň biri, şeýle hem iň oňat materiallar bilen dizaýnlaryň we stilleriň dürli görnüşlerini hödürleýäris.Bu başlangyçlar, lomaý OEM / ODM Hytaý üçin tizlik we iberiş bilen ýöriteleşdirilen dizaýnlaryň elýeterliligini öz içine alýar, tutuş dünýäde alyjylarymyz bilen birlikde köpeljekdigimize çyn ýürekden umyt edýäris.

rtj

Fiziki görnüş we ammar

Önümler gury görnüşde, adatça silindr görnüşli bölejikler bilen üpjün edilýär, ulanylyş aňsatlygy üçin çyglylyga garşy torbalarda gaplanýar.Gaplamagyň standarty 25 kg paketdir we şertnama laýyklykda beýleki gaplamalar hem üpjün edilip bilner.Packhli paketleri möhürlemeli we gaýtadan işlemezden öň açmaly.Gury materialyň howadan çyglylygyny siňdirmezligi üçin önümler gury otagda saklanmalydyr.Käbir materiallary çykarsaňyz, bukjany seresaplylyk bilen möhürlemeli.Önümleri döwülmedik haltalarda saklap bolýar.Tejribäniň görkezişi ýaly, materiallar köp mukdarda baklarda saklanýar we suwuň siňdirilmegi gaýtadan işlemäge ýaramaz täsir etmeýär.Sowuk şkafda saklanýan materiallar, kondensasiýa bilen bölejiklerden gaça durmak üçin otag temperaturasynyň deňagramlylygyna ýetmeli.

Howpsuzlyk

Önüm maslahat berilýän şertlerde gaýtadan işlenilse, eremek durnukly we zyýanly maddalar we gazlar ýokary molekulýar agram polimeriniň zaýalanmagy bilen öndürilmez.Beýleki termoplastiki polimerler ýaly önümler aşa ýylylyk ýa-da ýanmak ýaly aşa ýylylyk energiýasy berlende peselýär.MSDS arkaly jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz.

Bellikler

Bu maglumatlar kompaniýanyň häzirki bilimlerine we tejribesine esaslanýar.Önümlerimiziň ulanylmagyna we gaýtadan işlenmegine täsir edip biljek köp faktor bar, kompaniýa ulanyjylaryň synag synaglaryny geçirmeginiň zerurlygyny aradan aýyrmaýar.Şeýle hem bu maglumatlar belli bir programmalaryň laýyklygyny ýa-da käbir çykyşlaryň ygtybarlylygyny kepillendirmeýär.Islendik düşündiriş, çyzgylar, fotosuratlar, maglumatlar, ululyklar, agramlar we ş.m. duýduryşsyz üýtgäp biler, ýöne ylalaşylan şertnamalary öz içine almaýar.Önümlerimiziň ulanyjylary eýeçiligiň we bar bolan kanunlaryň we düzgünleriň berjaý edilmegini üpjün etmeli.Önümiň ygtybarlylygy üçin bize ýa-da satuw agentimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Programma - Dwigateliň gapagy:

  • Gowy termal
  • durnuklylyk öndürijiligi
  • Gowy ölçegli durnuklylyk
  • Ajaýyp berklik we täsir garşylygy ýok
  • Önümiň ajaýyp görnüşi

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň