Aýna süýümli güýçlendirilen neýlon PA66 Güýçlendirilen neýlon 2560SS

Aýna süýümli güýçlendirilen neýlon PA66 Güýçlendirilen neýlon 2560SS

Gysga düşündiriş:

Söwda atlary: Şenmamid®2560 SS


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Döredilişiň dowamynda hiliň üýtgemegini görmek we Hytaý PA66 üçin Hytaý altyn üpjün edijisi, ýörite goşundylar, ylalaşyk, içerki we daşary ýurtly alyjylara tüýs ýürekden goldaw bermek isleýäris, guramamyz bilen oňat we giň gerimli işewürlik kärhanalaryny gurmak üçin hoş geldiňiz! bilelikde ajaýyp uzak ylga.Müşderileriň lezzeti biziň baky gözlegimizdir!

 

Aýratynlyklar tablisasy

Fiziki aýratynlyklar

Standart

Bölüm

Gymmatlyk

Düşündiriş

ISO 1043

PA66-GF30

Dykyzlygy

ISO 1183

kg / m3

1.36

Gysmak

ISO 2577,294-4

%

0.3-0.9

Eremegiň temperaturasy (DSC)

ISO 11357-1 / -3

° C.

260

Mehaniki aýratynlyklar
Dartyş moduly ISO 527-1 / -2

MPa

11000

Dartyş güýji ISO 527-1 / -2

MPa

190

Arakesmede uzalma ISO 527-1 / -2 %

-> n

Flexural Modulus

ISO 178

MPa

9000

Fleksural güýç

ISO 178

MPa

280

“Charpy Notched Impact Strength” (23 ° C) ISO 179 / leA kJ / m2

13

Çarpiniň täsir güýji (23 ° C) ISO 179 / leU kJ / m2

70

Malylylyk aýratynlyklary
Atylylyk deflýasiýasynyň temperaturasy A (1.80 MPa)

ISO 75-1 / -2

° C.

250

Lamangyn
Lamangyn

UL-94

1,6mm

HB

Bellik

Aýna süýümi güýçlendirilen + Alkoliz garşylygy

Fiziki görnüş we ammar

Önümler gury görnüşde, adatça silindr görnüşli bölejikler bilen üpjün edilýär, ulanylyş aňsatlygy üçin çyglylyga garşy torbalarda gaplanýar.Gaplamagyň standarty 25 kg paketdir we şertnama laýyklykda beýleki gaplamalar hem üpjün edilip bilner.Packhli paketleri möhürlemeli we gaýtadan işlemezden öň açmaly.Gury materialyň howadan çyglylygyny siňdirmezligi üçin önümler gury otagda saklanmalydyr.Käbir materiallary çykarsaňyz, bukjany seresaplylyk bilen möhürlemeli.Önümleri döwülmedik haltalarda saklap bolýar.Tejribäniň görkezişi ýaly, materiallar köp mukdarda baklarda saklanýar we suwuň siňdirilmegi gaýtadan işlemäge ýaramaz täsir etmeýär.Sowuk şkafda saklanýan materiallar, kondensasiýa bilen bölejiklerden gaça durmak üçin otag temperaturasynyň deňagramlylygyna ýetmeli.

Howpsuzlyk

Önüm maslahat berilýän şertlerde gaýtadan işlenilse, eremek durnukly we zyýanly maddalar we gazlar ýokary molekulýar agram polimeriniň zaýalanmagy bilen öndürilmez.Beýleki termoplastiki polimerler ýaly önümler aşa ýylylyk ýa-da ýanmak ýaly aşa ýylylyk energiýasy berlende peselýär.MSDS arkaly jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz.

Bellikler

Bu maglumatlar kompaniýanyň häzirki bilimlerine we tejribesine esaslanýar.Önümlerimiziň ulanylmagyna we gaýtadan işlenmegine täsir edip biljek köp faktor bar, kompaniýa ulanyjylaryň synag synaglaryny geçirmeginiň zerurlygyny aradan aýyrmaýar.Şeýle hem bu maglumatlar belli bir programmalaryň laýyklygyny ýa-da käbir çykyşlaryň ygtybarlylygyny kepillendirmeýär.Islendik düşündiriş, çyzgylar, fotosuratlar, maglumatlar, ululyklar, agramlar we ş.m. duýduryşsyz üýtgäp biler, ýöne ylalaşylan şertnamalary öz içine almaýar.Önümlerimiziň ulanyjylary eýeçiligiň we bar bolan kanunlaryň we düzgünleriň berjaý edilmegini üpjün etmeli.Önümiň ygtybarlylygy üçin bize ýa-da satuw agentimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümçilik prosesi

Sorag-jogap

S: Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

J: Bahalary tassyklandan soň, hilimizi barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz.gyssagly ýükleri özüňiz alyp bilersiňiz

S: ÖNÜMLERI nädip import etmeli?

1.Step1: ÖNÜMLERI saýlamak üçin sahypamyza giriň

2.Step2: gyzyklanýan zatlaryňyzy we mukdaryňyzy bize e-poçta iberiň

3.Step3: talaplaryňyzy we faýllaryňyzy bize iberiň

4.Step4: bahalar üçin dostlukly gepleşiklerden soň size PI ibereris

5.Step5: töleg iberýärsiňiz, soň bolsa ÖNÜMLERI size iberýäris

6.Step6: başlamak üçin sahypamyza giriň

S: Salgylanmak üçin nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa

S: Kompaniýaňyzdan katalog alyp bilerinmi?

J: Elbetde, haýsy önüm gözleýändigiňizi we has giňişleýin maglumat bermegiňizi haýyş edýäris.Talabyňyza görä katalogy ibereris, MOQ we bahalaryň aralygy.

S: Howakynda eltip bilersiňiz?

J: Sargyt ibereniňizde hakykatdanam bagly.Adatça 3000 günlük sargyt üçin, 30 günden az.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň